top of page

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Wanneer u een fotoshoot reserveert of wanneer u gebruik maakt van de diensten van "Fotografie Wendy Van Bael" in welke zin dan ook,  erkent u uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

  I.   Auteursrechten

 1. Een fotoreportage van "Fotografie Wendy Van Bael" wordt beschouwd als een artistiek werk.  Het is daarbij onderhevig aan auteursrechten.

 2. Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotograaf, Wendy Van Bael.  De foto’s blijven ook steeds intellectueel eigendom van de fotograaf.

 3. De klant geeft "Fotografie Wendy Van Bael" de toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotionele doeleinden op internet (vb. website,  blog,  Facebook,  Instagram,  Pinterest, …) en in drukwerk (vb. visitekaartjes,  flyers,  cadeaubonnen,  prijslijsten,  demo-albums, …)  De klant ontvangt hiervoor geen enkele vergoeding.

 4. Indien u  niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotionele doeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient u dit vóór de reservering per email kenbaar te maken.

 5. Het is absoluut niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel foto’s in lage resolutie voor webgebruik als foto’s in hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf. Dit wil zeggen dat het niet is toegestaan om vb. filters of een eigen bewerkingen toe te passen op mijn foto’s.

 6. Wanneer u,  als klant,  bestanden in hoge resolutie heeft aangekocht,  heeft u het recht tot reproductie hiervan voor eigen gebruik.  "Fotografie Wendy Van Bael" kan echter nooit verantwoordelijk gesteld worden voor kleurafwerkingen of andere problemen als foto’s of fotoproducten werden afgedrukt door derde partijen.

 7. Het is niet toegestaan om aangekochte bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.  Het is ook niet toegestaan deze foto’s te publiceren in gedrukte media.  Indien u dit toch doet,  zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 8. Aangekochte digitale bestanden worden steevast in JPEG formaat afgeleverd.  RAW bestanden worden nooit geleverd/verkocht.

 9.  Indien u foto’s online plaatst bent u verplicht "Fotografie Wendy Van Bael" hierbij te vermelden.

II.   Prijsopgaven, prijzen en betalingen

 1. De prijzen worden steeds uitgedrukt in Euro’s.

 2. Wanneer we een datum hebben afgesproken, stuur ik je de factuur voor het basisbedrag van de fotoshoot. Dit bedrag wordt voor de fotosessie integraal betaald binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur.

 3. Voor extra beelden of drukwerk zal steeds een aparte factuur worden gemaakt. Deze worden niet aangeleverd alvorens deze factuur betaald is.

 4. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 5. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

III.   Annuleringsvoorwaarden

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk of via e-mail.

 2. Annuleren van een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden.  De betaling kan echter nooit terugbetaald worden.  Indien u annuleert met een geldige reden,  kan de shoot worden verzet. Als geldige redenen voor het annuleren van een reportage wordt verstaan:  ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, e.d.

 3. "Fotografie Wendy Van Bael" is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden (vb. ziekte van de fotograaf,  stergeval in de familie, … ) te annuleren.

IV.   Fotoproducten en albums

 1. Vanwege de aard van op maat bedrukte producten, kan deze bestelling niet worden gewijzigd of geannuleerd nadat deze is geplaatst.

 2. De artikelen die verkocht worden zijn steeds gemaakt volgens specifieke wensen van de opdrachtgever en bijgevolg uniek voor hem. Om die reden kan "Fotografie Wendy Van Bael" geen enkel afgewerkt artikel terugnemen, om welke reden dan ook.

 3. Albums worden door de klant afgehaald bij "Fotografie Wendy Van Bael". Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

 4. "Fotografie Wendy Van Bael" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten in ontwerpen waarop de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd. De kost van een eventuele nieuwe productie ligt volledig ten laste van de opdrachtgever.

V.   Algemeen

 1. "Fotografie Wendy Van Bael" kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie.

 2. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal als deze het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van de fotograaf vallen.  Denk hierbij aan kinderen die niet willen meewerken,  instructies van de fotograaf die niet opgevolgd worden,  weersomstandigheden, enz … .

 3. Het is niet toegestaan om tijdens een fotosessie foto’s of filmpjes te maken met eigen telefoon of camera of ander opnameapparatuur.

 4. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie.  Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf.  De foto’s die de selectie niet haalden kunnen onder geen beding verkregen worden.

 5. "Fotografie Wendy Van Bael" levert de foto’s met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 75,00 per uur exclusief BTW.

 6. "Fotografie Wendy Van Bael" zal nooit RAW bestanden en/of onbewerkte bestanden afleveren.

 7. "Fotografie Wendy Van Bael" bewaart de bestanden die bewerkt werden na een fotosessie voor minstens 6 maanden.  Hierna worden de bestanden volledig verwijderd en kunnen deze dus niet meer opgevraagd worden.

 8. In de prijs van een fotoreportage is een galerij inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en kunnen niet gedownload worden.

 9. Online gallerijen met watermerk blijven 3 maanden zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen.

 10. Gezien de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren.

 11. "Fotografie Wendy Van Bael" is niet verantwoordelijk voor kleurafwerkingen of andere problemen als foto’s of fotoproducten werden afgedrukt bij derde partijen.

 12. "Fotografie Wendy Van Bael" is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

 13. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis,  geen resultaatsverbintenis.

 14. "Fotografie Wendy Van Bael" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

 15. "Fotografie Wendy Van Bael" behoudt zicht het recht de informatie op deze website ten allen tijde te wijzigen,  aan te passen of te verbeteren.

 16. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie vermeld op deze website.

 17. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
  Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Turnhout.

 18. "Fotografie Wendy Van Bael" is ten allen tijde gerechtigd om de dienstverlening te stoppen wanneer er sprake is van respectloos gedrag en/of agressie.  Ik ga er uiteraard van uit dit nooit te moeten toepassen.

VI.   Privacy & persoonsgegevens

 1. "Fotografie Wendy Van Bael" zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacyverklaring van "Fotografie Wendy Van Bael" is van toepassing.

bottom of page